Tekniske bestemmelser

Varmeanlægget dimensioneres efter remperatursættet 70 - 40 ved 12 graders udetemperatur.

Brugsvandforsyningen dimensioneres efter temperatursættet 60 - 40.

Ved enfamilie huse regnes der med en fremført energimængde på max. 12 kw. Gennemstrømningsvandvarmere frarådes.

Ved renovering af stikledninger til boliger, hvor der anvendes gennemstrømnings-vandvarmer, vil ledningen blive udskiftet med en tilsvarende dimension.

Minimum differenstryk på hovedledning 0,5 bar (måles med afbrudt cirkulation, ved ejendommens hovedventiler.

Maksimalt fremløbstryk 6,5 bar.

Rørsamlinger udføres efter DS 469, Dansk Ingeniørforenings norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medie.

Stikføring og måler skal installeres på ydervæg. Dette er også gældende ved renovering.

Varmemåleren placeres med god plads for aflæsning og service. Pladskrav ved måler er min. 100 mm. Fri plads ved alle sider, ved top dog min. 200 mm. Målerplacering i unit tillades ikke.

Ved temperaturfølger skal der være 75 mm. frit over studsen. Maksimal afstand mellem måler og temperaturføler er 1 m.

Anlægget udstyres som minimum med de viste ventiler (husk ventil ved kappilarrør til TD.regulator).

Der monteres kontraventil i returledningen.

Pasrør for måler og nippel til temperaturføler udlånes på værket, hvor tidspunkt for trykprøvning aftales.